Privacyverklaring (wet AVG)

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-9-2018

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
secretariaat SBGA, Van Duivenvoordestraat 14 4901 VR Oosterhout secretariaat@sbga.nl
www.sbga.nl KvK: 60842679

SBGA verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website en eventueel email en telefoon.

Persoonsgegevens

SBGA verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum
email-adres
samenlevingsvorm
behandelende therapeut
(gezamenlijk) netto inkomen
• burgerservicenummer

Doeleinden

SBGA verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• het onderhouden van contact;
• een goede en efficiënte dienstverlening;
• het verrichten van administratieve handelingen.

• facturering van inschrijvingsgeld en eventueel continuering hiervan;
• marketing: het toesturen van sbga-nieuws, bijvoorbeeld aankondiging gestalt-art festival;
• nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw aanvraag voor vergoeding, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan SBGA persoonsgegevens uitwisselen. Het secretariaat SBGA kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de websitebeheerder en de controller van de SBGA. In het kader daarvan komen mogelijk persoonsgegevens ter inzage aan derden. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts inzien indien dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan de eerder genoemde doelen. Uw gegevens zijn zowel bij de SBGA als bij derden goed beveiligd met een sterk password en staan niet in op de website van de SBGA maar in een afzonderlijk beveiligde dataopslag.
– Websitebeheer: Dhr. Jan van der Eijk, Driebergen
Financieel controller: Dhr. Ron van Loon, Bavel
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer SBGA aan een wettelijke verplichting moet voldoen. SBGA zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Hoe lang wij uw gegevens bewaren

SBGA zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat SBGA zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft SBGA passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Online inschrijven

Op de website wordt een online inschrijf/ aanvraagformulier voor vergoeding gebruikt om de dienst-verlening te verbeteren. Er worden geen cookies gebruikt en IP-adressen worden niet opgeslagen.

Uw rechten

U heeft het recht om SBGA een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Secretariaat SBGA
van Duivenvoordestraat 14
4901 VR Oosterhout
secretariaat@sbga.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door SBGA , laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 september 2018
SBGA kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.